+977 01 5010138, 5010298,     info@pis.gov.np
New Online Sheetroll Account Form

Important Note!

1) Required fields are marked with an asterisk (*).
2) Use mozilla firefox for Nepali unicode support.
3) Use Nepali unicode to fill the form which requires Nepali font.
4) List of documents needed to upload:: recent फोटो ,नागरिकता, लोकसेवा आयोगको सिफारिश पत्र, शुरु नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि , शपथग्रहणको प्रमाणित प्रतिलिपि , निरोगीता प्रमाणित प्रतिलिपि, हाजिरी भएको जानकारी पत्र and transcipt and character certificate of equivalent education levels

   

Online Sheet Roll Registration Service
प्राप्त गर्नका लागि पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा बन्देजहरू
  1. प्रचलित ऐन तथा नियमावली र कार्यविधिद्वारा निर्धारित व्यवस्था बमोजिम प्राप्त हुने सेवामा मेरो मंजुरी छ ।
  2. तोकिएको मिति र समय भित्र कार्यालयबाट प्रमाणित ५ प्रति सक्कल सिटरोल निजामती किताबखानामा प्रमाणितको लागि पठाउने छु ।
  3. विद्युत आपुर्ति वा प्राविधिक समस्या परेको अवस्थामा सेवा प्रवाहमा केही समय ढिलार्इ हुनसक्ने कुरामा म जानकार छु ।
  4. सेवाको उपलव्धता र गुणस्तरको बारेमा पृष्ठपोषण (feedback) दिनेछु ।
उल्लेखित शर्त तथा बन्देजहरूको राम्रोसंग जानकारी भयो र पालना गर्न मंजुर गर्दछु ।
म सहमत छु                 ठीक छ